شارژ اکانت گوگل ادوردز

شارژ 500 بات
 • 200 کاربر متوسط تعداد ورود کاربر
 • نامحدود حداکثر کلید واژه
 • 1 بات به بالا هزینه تقریبی کلیک
شارژ 1000 بات
 • 300 کاربر متوسط تعداد ورود کاربر
 • نامحدود حداکثر کلید واژه
 • 1 بات به بالا هزینه تقریبی کلیک
شارژ 1500 بات
 • 500 کاربر متوسط تعداد ورود کاربر
 • نامحدود حداکثر کلید واژه
 • 1 بات به بالا هزینه تقریبی کلیک
شارژ 2000 بات
 • 1,000 کاربر متوسط تعداد ورود کاربر
 • نامحدود حداکثر کلید واژه
 • 1 بات به بالا هزینه تقریبی کلیک
شارژ 3000 بات
 • 1,500 کاربر متوسط تعداد ورود کاربر
 • نامحدود حداکثر کلید واژه
 • 1 بات به بالا هزینه تقریبی کلیک
شارژ 5000 بات
 • 2,000 کاربر متوسط تعداد ورود کاربر
 • نامحدود حداکثر کلید واژه
 • 1 بات به بالا هزینه تقریبی کلیک
شارژ 8000 بات
 • 3,000 کاربر متوسط تعداد ورود کاربر
 • نامحدود حداکثر کلید واژه
 • 1 بات به بالا هزینه تقریبی کلیک
شارژ 10000 بات
 • 5,000 کاربر متوسط تعداد ورود کاربر
 • نامحدود حداکثر کلید واژه
 • 1 بات به بالا هزینه تقریبی کلیک
شارژ 20000 بات
 • 10,000 کاربر متوسط تعداد ورود کاربر
 • نامحدود حداکثر کلید واژه
 • 1 بات به بالا هزینه تقریبی کلیک